Τμήματα


  • Συμβουλευτικής Φυσικοθεραπείας
  • Ατομικών και Ομαδικών Σεμιναρίων για Αυτοθεραπεία και Διαχείριση των Μυοσκελετικών Παθήσεων
  • Γηριατρικής
  • Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων
  • Πελματογραφήματος – Ορθωτικών πελμάτων
  • Λεμφικού μασάζ
  • Σκολίωσης – Κύφωσης
  • Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας